Calendari del Contribuent 2018

TIPUS D'IMPOST DATES DE PAGAMENT
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Del 29 de març al 31 de maig

Impostos de béns immobles de naturalesa urbana
(amb Fraccionament)

1r periode: Del 27 d’abril al 29 de juny
2n periode: Del 27 de juliol al 28 de setembre

Impost de béns immobles de naturalesa rústica Del 27 d’abril al 29 de juny
Impost de béns immobles de caracteristiques especials (BICE) Del 27 d’abril al 29 de juny
Conserv. Cementiri Del 27 d’abril al 29 de juny
Taxes - preus públics  Del 29 de juny al 31 d’agost
Gual ocupació domini públic Del 29 de juny al 31 d’agost
IAE (Impost sobre Activitats Económiques) Del 27 de juliol al 28 de setembre

Accions del document