Defensor del ciutadà

QUÈ ÉS?

El Defensor del Ciutadà de Montblanc és una institució que, amb independència i objectivitat, té per missió vindicar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Montblanc davant de l'administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris de serveis públics.

EN QUÈ POR INTERVENIR?

El Defensor del Ciutadà de Montblanc pot intervenir, a petició de qualsevol persona física o jurídica que demostri tenir un interès legítim per l'objecte de la queixa que fa, en tots aquells assumptes en que l'Administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de les persones, com per exemple:

 

 • retards indeguts o injustificats en l'actuació administrativa

 • errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal

 • incompliment, paralització o no execució de les resolucions adoptades per l'Ajuntament

 • negativa per part de l'Ajuntament a facilitar la informació als ciutadans i ciutadanes que hi tenen dret

 • atenció inadequada

 • motivació insuficient de les resolucions, i

 • en general, davant de qualsevol actuació que impedeixi o dificulti l'exercici legítim dels drets constitucionals

 QUAN NO POT INTERVENIR?

 Aquesta institució no pot intervenir, ni pot investigar les queixes i reclamacions:

 • que ja tinguin un pronunciament dels tribunals, les que es trobin pendents de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit, o les admeses a tràmit quan després s'interposa demanda o recurs davant dels tribunals

 • anònimes

 • sense fonament o que denotin mala fe

 • que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones

 • de qüestions privades entre particulars (conflictes veïnals, laborals, mercantils...)

 • que, pels canals establerts, encara no s'hagin plantejat a l'Ajuntament

 • de persones amb dependència funcional, laboral o contractual de l'Administració municipal en temes relatius a l'àmbit d'aquestes relacions

 

COM ES PRESENTA UNA QUEIXA?

Les queixes s'han de presentar sempre per escrit i s'han d'adreçar per correu postal, fax o personalment al Defensor del Ciutadà de Montblanc.

L'escrit de queixa, que ha d'anar signat, ha de ser clar i concís, i ha d'indicar:

 • el nom, cognoms, l'adreça postal, i, si pot ser, el telèfon de la persona que el formula

 • el fet que motiva la queixa i aquelles circumstàncies que puguin ser d'interès

 • la petició concreta que es fa a la Defensa de la Ciutadania

 • tota la documentació que pugui servir per aclarir el cas

Per presentar una queixa al Defensor del Ciutadà de Montblanc contra l'Administració municipal s'han d'haver esgotat les vies de reclamació que l'Ajuntament té previstes en cada cas.

Totes les actuacions de la Defensa de la Ciutadania són gratuïtes per a les persones que sol·liciten el servei.

COM ACTUA?

Un cop rebuda la sol·licitud aquesta Institució envia un justificant de recepció a la persona interessada i la informa de si la queixa s'ha admès o no a tràmit.

L'admissió a tràmit significa que el Defensor del Ciutadà de Montblanc, després d'estudiar l'escrit i la documentació aportada, decideix investigar el cas davant de l'Ajuntament per aclarir les causes del problema i recomanar, recordar o suggerir fórmules per solucionar-lo. En qualsevol cas les resolucions es comuniquen per escrit a la persona afectada.

Si la queixa no s'admet a tràmit, s'informarà la persona interessada per escrit d'aquest fet i se li suggeriran, si s'escau, altres vies perquè intenti solucionar el problema.

Les resolucions del Defensor del Ciutadà de Montblanc no poden modificar ni anul·lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs de cap mena.

Aquesta Institució podrà declarar, quan no ho demani la persona que subscriu la queixa, la confidencialitat de les dades de caràcter personal, sense que això afecti el contingut.

El Defensor del Ciutadà de Montblanc també pot actuar d'ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan observa que algun fet pot produir una vulneració dels drets de les persones.

 

Localització:
DEF. DEL CIUTADÀ
c/ Poblet i Teixidó, 10 - 1r pis
43400 Montblanc

Telèfon fixe: 977861812

Les consultes també s'atendran per correu electrònic

defensordelciutada@montblanc.cat


Horari d'atenció al públic:
Dimarts de 11h a 13h


Per demanar hora:
-
Ajuntament (informació - Registre)
-o al telèfon 977860009

Suggeriments o queixes

El model d'imprés el podeu trobar a l'Ajuntament o el podeu descarregar des del següent enllaç: model

Es pot presentar a l'Ajuntament, per correu ordinari o per correu electrònic i personalment.

 

Accions del document